Algemene Voorwaarden

Opleiding Nagelstyliste KiKi Nails • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de cursusovereenkomst voor de opleidingen van Studio KiKi CV, hierna te noemen Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi per 9 juni 2022

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere workshop, cursus of opleiding, hierna kortweg opleiding te noemen, als overeenkomst tussen Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi en een cursist waarop Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi zal de opleiding naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cursist inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de opleiding.

3. Inschrijving
Inschrijving als cursist gebeurt door middel van het invullen en versturen van het online aanmeldformulier voor de desbetreffende opleiding.

Na inschrijving is de cursist een cursusovereenkomst aangegaan met Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi.

Na inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van het volledige cursusgeld er zijn aan de inschrijving zelf geen adminstratiekosten verbonden.

4. Betaling van het cursusgeld
Het cursusgeld kan op contant of per pin worden gedaan op opleidingslocatie of door het bedrag over te maken op de bankrekening van Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi.

De cursist kan pas deelnemen aan de opleiding als het cursugeld of de in overleg overeengekomen aanbetaling in geval van betaling in termijnen is voldaan.

Met uitzondering van de workshops en uitsluitend na bevestiging door Nagelstyliste Opleiding Studio KiKi, is betaling in termijnen mogelijk, de eerste termijn is altijd minimaal 50% van het cursusgeld het restant van het cursusgeld kan dan volgens nader overeen te komen periodes worden voldaan. Voor betalen in termijnen worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor deelname aan een examen moet het volledige cursusgeld zijn voldaan.

5. Annulering
Mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, heeft de zij 14 dagen bedenktijd na haar inschrijving (Herroepingsrecht) en kan zij de opleiding kosteloos annuleren, (aan)betalingen van de cursist worden in dit geval direct gerestitueerd.

Mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen en na een termijn van 14 dagen wil annuleren, zal de cursist Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi 50% van het cursusgeld verschuldigd zijn

Annulering van de inschrijving door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post mogelijk. De annulering dient bevestigd te worden door Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi.

Als de cursist zonder annulering niet deelneemt aan de opleiding wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren, reeds voldane (aan)betalingen direct gerestitueerd.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cursist voorziet Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi vóór de eerste lesdag van alle gegevens, waarvan Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de opleiding.

Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi neemt de persoonlijke gegevens van de cursist op in een geautomatiseerd systeem. Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cursist volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi zal gegevens van de cursist niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cursist.

N.B. zie ook onze Privacyverklaring

7. Geheimhouding
Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de opleiding.

9. Auteursrecht en eigendomsrecht
Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de cursist maar het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi.

Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi.

Het is niet toegestaan het les- of cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Bij misbruik van de naam of het logo van Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi kan de cursist de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

10. Lessen, Examens en Herkansing
Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi stelt in overleg met de cursist een persoonlijk les- en examenschema op met daarin vastgelegd de lesdagen, tijdstippen en lesinhoud van de opleiding.

Cursist en Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi verplichten zich aan dit schema te houden.

Met uitzondering van de Personal Training, wordt er klassikaal les gegeven, waarbij de docent de aandacht gelijkmatig over alle deelnemers verdeeld.

Tenzij anders aangegeven wordt er op live modellen geoefend, de cursist is zelf verantwoordelijk voor regelen van een model. Wanneer een model afzegt wordt de les gegeven op een Nailtrainer (oefenhand of voet) en vervalt het recht om de les te annuleren.

Examens en maximaal 3 herkansingen per opleiding zijn kosteloos.

De cursist kan buiten de lessen om vragen stellen via de e-mail of telefonisch en deze zullen door Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi binnen 2 werkdagen beantwoord.

11. Beschadiging & diefstal
Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten
Als de cursist niet tevreden is over de opleiding kan zij een klacht indienen door het invullen en versturen van het online klachtenformulier.

Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Mocht het niet lukken om binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen te reageren dan wordt je hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht, toegelichten en aangegeven wanneer we je uitsluitsel kunnen geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi direct met een oplossing komen of het deel van de opleiding waarop de klacht betrekking heeft opnieuw verzorgen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cursist aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist dit schriftelijk kenbaar maakt.

Als Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan MF Academy te Delft die in deze optreedt als onafhankelijk deskundige. Het oordeel van deze onafhankelijke deskundige is bindend.

Contactgegevens

MF Academy
Tanthofdreef 7
2623 EW Delft
telefoonnummer 015-2120822

Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.

Klachten worden geregistreerd en voor de duur van maximaal twee jaar bewaard.

13. Einde cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

Als de cursist één of meer verplichtingen uit de cursusovereenkomst niet (volledig) nakomt, is Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of te beëindigen.

14. Behoorlijk gedrag
De cursist behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi het recht de cursist de toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Opleiding Nagelstyliste Studio KiKi en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

CRKBO SBB